Privacybeleid

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De stichting jeugdcircus Acrobatico, hierna te noemen Acrobatico, gebruikt en verwerkt je gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking en -bescherming ervan ligt bij het bestuur, het bestuur is te bereiken op het bij contactgegevens vermelde adres.

Contactgegevens:

Stichting jeugdcircus Acrobatico 

Hoofdweg 72

1171 LB Lijnden

Tel: 023-5552394 of 06-22981532

Email: info@acrobatico.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Acrobatico verwerkt je persoonsgegevens omdat jij of je ouders deze zelf aan ons hebt gegeven in het kader van:

 • inschrijving van deelname aan het jeugdcircus
 • versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en informatie over activiteiten
 • afwikkeling van betalingen bv vrijwillige bijdrage, donaties, cursussen, trainingen of deelname aan activiteiten zoals bv workshops.
 • het bevorderen van de communicatie tussen deelnemers onderling.

Hieronder vind je een overzicht van gegevens die wij opslaan resp. verwerken:

 • voor-en achternaam, geboortedatum, geslacht.
 • woonadres, emailadres, telefoonnummer.
 • bankrekeningnummer (van de ouders van de jeugd)
 • verzonden emails en facturen.
 • gegevens in relatie tot je deelname aan door Acrobatico georganiseerde activiteiten.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • het verzenden van informatie welke gerelateerd is aan de activiteiten van Acrobatico
 • de mogelijkheid om contact met je op te kunnen nemen in relatie tot je deelname aan Acrobatico
 • het voeren van adequate administratie zoals dat door de wet wordt verlangd

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Acrobatico maakt geen gebruik van geautomatiseerde processen die op basis van je persoonlijke gegevens beslissingen nemen.

Acrobatico maakt gebruik van geautomatiseerde processen om bepaalde, gerichte en aan de stichting en haar activiteiten gerelateerde berichten naar deelnemers te kunnen versturen. Deze processen worden echter te allen tijden geinitieerd door een daartoe bevoegd bestuurslid.

Bewaartermijn van je gegevens

Acrobatico bewaart je gegevens minimaal gedurende de termijn die nodig is om te voldoen aan hetgeen op dit vlak door de wet wordt gesteld voor de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Acrobatico verkoopt geen gegevens aan derden.

Acrobatico verstrekt geen gegevens aan derden, met de volgende uitzondering:

 • Indien je deelneemt aan een evenement, bv een circuskamp of acrobatiekfestival, waarbij de deelnemer gegevens door de organisatie worden verlangd.

Cookies, of vergelijkbare technieken op de website

Acrobatico maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal, gemaakt tijdens of in relatie tot door Acrobatico georganiseerde voorstellingen of evenementen waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn, zal slechts worden gebruikt in publicaties welke verband hebben met (de promotie van) Acrobatico en haar activiteiten. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van opnamen waarop je herkenbaar in beeld bent, zoals publicatie op de website, voor gebruik op flyers of posters of social media, dan kun je dit kenbaar maken bij het bestuur.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien en/of aan te passen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar het bestuur.

Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen, dit kan slechts indien er geen conflict ontstaat met de door de wet gestelde bewaartermijn van administratie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Acrobatico neemt de bescherming van gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen, zowel procedureel als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan op een niveau van wat redelijkerwijs van onze stichting mag worden verwacht.

Mocht je desondanks het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Acrobatico.